Tartós Befektetési Értékpapírszámla

Helyezze el megtakarítását CODEX Tartós Befektetési Számlán (TBSZ) és jusson hozzá nyereségéhez akár teljesen adómentesen a futamidő végén!

Tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 67/B. § (2)-(9) bekezdésének rendelkezéseiben foglalt feltételek és adókötelezettség mellett pénzösszeg CODEX Értéktár Zrt-vel, mint befektetési vállalkozással megkötött Tartós Befektetési Számlaszerződéssel (a továbbiakban: TBSZ) történő lekötése révén az Önt, mint magánszemélyt a lekötés megszűnésekor, megszakításakor megillető bevételnek a jogszabályi rendelkezések szerint lekötött pénzösszeget meghaladó része, mely tekintetében az Szja. tv. 67/B § szerinti adózási szabályokat alkalmazzák.

TBSZ esetén lekötött pénzösszegnek minősül a tartós befektetési szerződés alapján az adóévben egy összegben vagy részletekben történő, első alkalommal legalább 25 ezer forint (vagy annak megfelelő külföldi fizetőeszköz) befizetés, amelyre vonatkozóan Ön a tartós befektetési szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a befektetések hozamaival (kamat, árfolyamnyereség, ügyleti nyereség, osztalék stb.) együtt a befizetés naptári évét követő legalább három naptári évben (a továbbiakban: hároméves lekötési időszak), valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további két naptári évben (a továbbiakban: kétéves lekötési időszak, a három- és kétéves időszak együtt a továbbiakban: ötéves lekötési időszak), a vállalt lekötési időszak utolsó napján is még a CODEX Értéktár Zrt., mint befektetési szolgáltató által szerződésenként vezetett lekötési nyilvántartásban tart. A lekötött pénzösszeg az elhelyezés naptári évét követően a hároméves, illetve ötéves lekötési időszakban az említett hozamok jóváírásán kívül további befizetéssel nem növelhető és az egyes tartós befektetési szerződések alapján fennálló állományok között átcsoportosítás nem lehetséges. Egy naptári éven belül ugyanazon befektetési szolgáltatóval, jelen esetben a CODEX Értéktár Zrt-vel az Szja. törvény 67/B. § (3) bekezdés a), illetve b) pontjában említett célra egyaránt egy-egy tartós befektetési szerződés köthető, ide nem értve a tartós befektetési szerződésnek a jogszabály szerinti újrakötését. Más tekintetben az ilyen szerződéseinek száma nem korlátozott.
A lekötött pénzösszeg és a jogszabályban meghatározott időpontig elért befektetési hozamok állománya terhére Ön a CODEX Értéktár Zrt-nek az Ön által külön-külön megkötött tartós befektetési szerződés alapján ellenőrzött tőkepiaci ügyletben pénzügyi eszközre vonatkozóan és olyan pénzügyi eszközre vonatkozóan (pl. állampapír, befektetési jegy), amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne, korlátlan számú (vételi, eladási stb.) megbízást adhat. A CODEX Értéktár Zrt. a megbízást, a teljesítést, az Ön tulajdonába került, vagy Ön által átruházott pénzügyi eszközt, pénzeszközt rögzíti az adott szerződéshez tartozó lekötési nyilvántartásban.
Lekötési hozamot
a) a lekötési időszak megszűnése esetén (az ötéves lekötési időszak utolsó napjára, vagy - ha Ön a lekötési időszakot nem hosszabbítja meg - a hároméves lekötési időszak utolsó napjára);
b) a lekötés megszakítása esetén (ha Ön a lekötött pénzösszeget, és/vagy a befektetési hozamo(ka)t akár részben felveszi vagy a befektetésben lévő pénzügyi eszközt (eszközök bármelyikét) a lekötési nyilvántartásból kivonja) az említett napra vonatkozó állapot szerint kell megállapítani.
Ha Ön a hároméves lekötési időszak utolsó napját megelőzően tett nyilatkozatával a hároméves lekötési időszakot a lekötési nyilvántartásban lévő pénzügyi eszköznek, pénzösszegnek csak egy részére - de legalább 25 ezer forintnak megfelelő összegben - hosszabbítja meg, a meghosszabbítással érintett rész tekintetében a lekötési időszak nem szakad meg.
Nem minősül a lekötési időszak megszakításának a lekötési nyilvántartásban szereplő értékpapír átalakítása (kicserélése), ha az átalakított (kicserélt) értékpapír vagy - ha Ön az átalakított (kicserélt) értékpapír helyett az értékpapírt kibocsátó szervezettől az Önt megillető vagyonhányadra tart igényt - az értékpapír helyett kapott pénzösszeg legkésőbb az értékpapír átalakítását, a pénzösszeg kifizetését követő 15 napon belül a lekötési nyilvántartásba kerül. Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír zártkörűvé történő átalakítása (kicserélése) csak abban az esetben nem minősül a lekötési időszak megszakításának, ha Ön az átalakított (kicserélt) értékpapír helyett az Önt megillető vagyonhányadra tart igényt és arra pénzben jogosult, feltéve, hogy ez a pénzösszeg a kifizetését követő 15 napon belül a lekötési nyilvántartásba kerül. A 15 napos határidő elmulasztását a lekötési időszak megszakításának kell tekinteni.
Az adó mértéke
a) 0 százalék az ötéves lekötési időszak utolsó napjára,
b) 10 százalék, ha Ön
ba) a lekötést nem hosszabbítja meg, a hároméves lekötési időszak utolsó napjára,
bb) a lekötést a lekötési nyilvántartásban lévő pénzügyi eszköznek, pénzösszegnek egy részére nem hosszabbítja meg, az e résszel arányos, a hároméves lekötési időszak utolsó napjára,
bc) a lekötést a kétéves lekötési időszakban szakítja meg, a megszakítás napjára,
c) 15 százalék, ha Ön a lekötést az elhelyezést követően a hároméves lekötési időszak vége előtt szakítja meg, a megszakítás napjára megállapított lekötési hozam után.
A lekötési időszak megszűnését, a lekötés megszakítását követő időszakra tartós befektetésből származó jövedelem az adott szerződés alapján nem állapítható meg, a megszűnés, a megszakítás napját követően keletkező tőkejövedelemre - jogcíme szerint - a rávonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
A TBSZ újraköthető, így újrakötése esetén Ön dönthet arról, hogy a befektetésének csak egy részét tartja a lekötési nyilvántartásban, feltéve, hogy a befizetésnek minősülő összeg a 25 ezer forintot eléri.

Akkor ajánljuk Önnek, ha Ön...

 • közép- vagy hosszútávon kívánja befektetni megtakarításait (3-5 év)
 • szeretné a költségeit optimalizálni
 • hosszú távú elköteleződés mellett szeretne naprakész piaci információkat kapni

Milyen adókedvezmények járnak Önnek és mik a feltételei?

 • Kamat-, árfolyamnyereség- és osztalékadó mentesség (meg kell várnia az 5 éves lekötési idő végét)
 • Kedvezményes adókulcs – 10% (amennyiben legalább 3 év eltelt a lekötési időszak kezdetétől, de még nem érte el az 5. évet)

A Tartós Befektetési Számla fennállása alatt két időszakról beszélünk

 • Befizetési időszak – Gyűjtőév
  Ez az időszak a számla megnyitásától a tárgyév december 31-ig tart. Ez idő alatt Ön olyan ütemben helyezheti el magtakarításait a számlán, ami az Ön számára a legmegfelelőbb. Az ebben az időszakban beérkezett összeget már szabadon bármikor befektetheti. Társaságunknál nyitott TBSZ számlán Ön tetszőleges eloszlásban helyezhet el forintot, eurót, valamint dollárt egyazon számlán belül. Fontos megjegyezni, hogy a TBSZ számlán kizárólag pénz helyezhető el, egyéb pénzügyi eszköz (részvények, befektetési jegyek, kötvények, állampapírok) nem.
 • Befektetési időszak
  A gyűjtőévet a befektetési időszak követi. Ez a számla megnyitását követő év január 1. napjától indul. A lekötési időszak 3+2 évet foglal magában. Ezen időszakban már nem tud további tőkét a számláján elhelyezni.

5+1=5?

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi, hogy az 5 éves befektetési időszak leteltével Ön újrakösse, azaz meghosszabbítsa Tartós Befektetési Számláját. Ez azt jelenti, hogy a Társaságunknál vezetett TBSZ számlán elhelyezett tőke, valamint annak a befektetési időszak alatt keletkezett hozamai és kamatai teljes egészében átkerülnek az új, meghosszabbított TBSZ számlára, ezáltal Ön megspórolja az 1 éves gyűjtő időszakot. Amennyiben élni szeretne ezzel a páratlan lehetőséggel, úgy abban az esetben Önnek nyilatkoznia kell Társaságunk felé a befektetési időszak vége előtt (az ötödik év december 31. napja). Nyilatkozat hiányában a befektetési időszak végén a TBSZ számla minden további nyilatkozat megszűnik.

Hirtelen szüksége lenne a pénzre?

Lehetőség van a TBSZ számláját a befektetési időszak vége előtt feltörni, azonban ebben az esetben Önnek adófizetési kötelezettsége keletkezik a számlanyitás óta elkönyvelt nyereség után az Szja. törvény szerint.

Jogszabályi háttér:

 • A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
 • A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVII. törvény
 • A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CVII. törvény

Számunkra fontos, hogy Ön tisztában legyen az Ön által választott vagy Önnek ajánlott tőkepiaci termék természetével, annak kockázatával és az összhangban legyen az Ön befektetési céljaival.

Számlanyitás előtt felmérjük az Ön ismereteit, kockázatviselő készségét és képességét, befektetési céljait annak érdekében, hogy meggyőződjünk arról, hogy az Ön által választott befektetés alkalmas-e Önnek.

Kérjük, hogy döntéseinek meghozatala előtt Ön is tájékozódjon és olvassa el a Magyar Nemzeti Bank „Befektetés előtti kérdezz-felelek” összeállítását!

A kiemelten kockázatos befektetésekről részletes leírást az MNB Felügyelet holnapján olvashat!

Kérjük, hogy befektetési döntésének meghozatala előtt tájékozódjon az Ön által választott termékkel, annak jellemzőivel és kockázatával kapcsolatban!

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.