E-mail
LinkedIn
Telefon

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 2092 Budakeszi, Szüret u. 5.)
Igazgatósága értesíti a Tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

2021. március 4. napján 10.00 órakor

a Társaság székhelyén (2092 Budakeszi, Szüret utca 5.)
KONFERENCIA-KÖZGYŰLÉS FORMÁJÁBAN
rendes közgyűlést tart.

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2020. évi gazdálkodásról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni
helyzetéről és üzletpolitikájáról), a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott
eredmény felhasználására vonatkozó előterjesztés
Kapcsolódó dokumentum: Előzetes mérlegadatok az Igazgatóság javaslatával

a) Felügyelőbizottság jelentése
b) Könyvvizsgálói jelentés
c) Döntés az igazgatósági jelentés és a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról
d) Döntés az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetői tevékenység megfelelőségéről
(felmentvény megadása)

2. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék fizetéséről
3. Döntés székhely-változásról, e körben az Alapszabály módosításáról
4. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2021. évi üzleti terveiről
5. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása

A közgyűlés megtartására a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet és a Társaság Alapszabályának 6.3. pontjában foglaltak alapján elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével konferencia-közgyűlés formájában kerül sor.

A közgyűlés helye a Társaság székhelye, ahol a közgyűlésen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek, illetve képviselőik lehetnek jelen. A részvényesek személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, azaz internetes kapcsolattal Skype-on keresztül vehetnek részt a közgyűlésen, mely biztosítja a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt.

A részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról.

Azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

Azon részvényesek, akik elektronikus hírközlő igénybevételével vesznek részt a közgyűlésen, kötelesek a Skype azonosítójukat a részvénytársaságnak elektronikus úton írásban bejelenteni és a részvénytársaság Skype-on keresztüli ún. meghívását a közgyűlés időpontját megelőzően elfogadni, azt visszaigazolni. A részvénytársaság azon részvényesek számára, akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt, ún. Skype-csoportot hoz létre, így a közgyűlés napján a közgyűlés kezdő időpontjában a csoportos, azaz konferencia-beszélgetést a Skype-on a részvénytársaság kezdeményezi.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább öt százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított öt napon belül – az ok megjelölésével – írásban tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. A közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat, azaz Skype útján részt vevő részvényesek személyazonossága webkamera és a személyes adatok egyeztetése útján ellenőrizendő. A közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat, azaz Skype útján részt vevő részvényesek a konferencia-közgyűlésre webkamerával ellátott eszközzel jelentkezhetnek be.

Tekintettel arra, hogy a Skype útján bonyolított konferencia-közgyűlésen a részvényesek között kölcsönös és korlátozásmentes audió- és videókapcsolat biztosított, ezért a szavazás módjára és eredményének hiteles megállapítása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeire ugyanazok a szabályok irányadók, mint a személyes megjelenéssel lebonyolított közgyűlésre.

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helye, ideje: a Társaság székhelye, 2021. március 8. napja 9.00 óra

A Társaság 2020. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának főbb adatait tartalmazó tájékoztatót csatoltan megküldi a részvényesek részére.

Végezetül kérjük a tisztelt Részvényeseket, hogy amennyiben ezt kívánják, úgy a Társaság Alapszabályának 6.2. pontjában foglaltak alapján lehetőség van arra, hogy a közgyűlésre szóló meghívót a Társaság elektronikusan küldje meg a részvényesek részére a részvényes ilyen irányú kérése alapján. Az ilyen kérelmet közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell a vezérigazgatónak megküldeni, aki gondoskodik a kérelemnek a részvénykönyvhöz csatolt megőrzéséről. Ilyen kérelem esetén az abban megjelölt fax-címre vagy e-mail címre küldött közgyűlési meghívó írásban megküldöttnek tekintendő. Erre figyelemmel kérjük azon részvényeseket, akik ezen lehetőséggel élni kívánnak, hogy a jelen meghívó mellékleteként megküldött „Nyilatkozat elektronikus kézbesítésről” elnevezésű okiratot kitöltve és két tanú előtt aláírva eredetiben a Társaság részére megküldeni, illetve a közgyűlés alkalmával a vezérigazgató részére átadni szíveskedjenek. Ezen részvényesek tekintetében a jövőben a közgyűlésre szóló meghívót a Társaság elektronikusan fogja megküldeni.

 

Budakeszi, 2021. február 15.

 

………………………………………………………………
Berta László, az Igazgatóság elnöke

 ………………………………………………………………
 dr. Farkas Andrea vezérigazgató

CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Mellékletek:
1. A Társaság 2020. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának főbb adatait tartalmazó
tájékoztató
2. Nyilatkozat elektronikus kézbesítésről