E-mail
LinkedIn
Telefon

Közgyűlési határozat közzététele

A CODEX Értéktár Zrt. (2092 Budakeszi, Szüret utca 5.) a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapján ezennel közzéteszi, hogy a CODEX Értéktár Zrt. Igazgatósága az 1.(2017.09.08.) számú határozatával megállapította, hogy a Társaság részvényesei – a Társaság Alapszabályának 6.4. pontja alapján megtartott közgyűlés (ülés) tartása nélküli határozathozatal során – a részükre 2017. augusztus 22. napján postai úton megküldött, illetve egyes részvényesek által személyesen átvett határozati javaslatot 80 000 db „igen” szavazattal, 0 db „nem” szavazattal és 0 db tartózkodással, azaz egyhangúlag elfogadták és közgyűlés (ülés) tartása nélkül az alábbi határozatot hozták:

 

1/2017. számú ülés tartása nélkül hozott közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése az 1/2016. számú ülés tartás nélkül hozott közgyűlési határozatot felülvizsgálta és akként határozott, hogy a Társaság a bizományosi tevékenységét változatlanul a letéti üzletág elsődlegessége mellett – a Bszt. 6. S-ában megjelölt pénzügyi eszközök közül az alábbiak vonatkozásában gyakorolja azzal, hogy a Társaság tőkeáttételes ügyleteket nem végez:

a) az átruházható értékpapír,

b) a pénzpiaci eszköz (a fizetőeszköz kivételével sorozatban kibocsátott, értékpapírnak nem minősülő, pénzkövetelésre szóló eszköz, amellyel pénzpiacon kereskednek),

c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír (pl. befektetési jegy),

d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,

e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot,

f) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve, hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek,

g) az f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá,

h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,

i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,

j)az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés,

egyéb, az a)-j) pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen közgyűlési határozat végrehajtására, az ahhoz szükséges intézkedések megtételére, így különösen az Üzletszabályzat és a befektetési szolgáltatási szerződések módosítására, illetve új szerződések megkötésére.

 

 

Budakeszi, 2017. szeptember 13.