E-mail
LinkedIn
Telefon

A CODEX Értéktár Zrt. a letéti őrzéshez kapcsolódóan és attól függetlenül egyaránt az alábbi LETÉTKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK-kal áll az Ügyfelek rendelkezésére:

Átvételkor és kiadáskor biztonságos szállítás
A CODEX Értéktár Zrt. a letétkezelési tevékenységéhez kapcsolódóan az Ügyfél írásbeli rendelkezése alapján mind Budapest területén, mind pedig belföldön vidékre - 50 millió forint felett kizárólag pénzszállító szervezet közreműködésével – értékpapír szállítási tevékenységet végez, azaz a nyomdai úton előállított részvények értéktárba történő ki- és beszállítására vonatkozó rendelkezéseket az Ügyfél által meghatározott időpontban, országhatáron belül teljesíti.

A teljesítés feltétele, hogy a CODEX Értéktár Zrt. felé a rendelkezés az igényelt szállítást megelőző munkanapon 13 óráig megtörténjen.


Részvénykönyvi bejegyeztetés
Az Ügyfél külön rendelkezése alapján a CODEX Értéktár Zrt. eljár a kibocsátó társaságnál, illetve megbízottjánál (részvénykönyv-vezető) az Ügyfél tulajdonosként történő részvénykönyvi bejegyzése érdekében.

A CODEX Értéktár Zrt. abban az esetben, ha a kibocsátó társaság alapszabálya/alapító okirata a részvénykönyvi bejegyeztetés feltételéül szabja a részvények fizikai bemutatását, az Ügyfél egyedi rendelkezése alapján eljár a kibocsátó társaságnál a részvények bemutatása érdekében.

A Kibocsátótól megkapott, a részvénykönyvbe történő bejegyzést tanúsító kivonatot a CODEX Értéktár Zrt. haladéktalanul megküldi az Ügyfél részére.


Osztalékszelvény vágása és a kibocsátó társasághoz való eljuttatása
A CODEX Értéktár Zrt. a hozam beszedése érdekében az Ügyfél egyedi utasítására levágja a nyomdai úton előállított részvények osztalék- és - kamatozó részvények esetében - kamatszelvényeit, a szelvényeket rendezett formában (tételes sorszámlistával) eljuttatja a kibocsátó társasághoz (kifizetőhelyhez) és intézkedik aziránt, hogy az osztalék (kamat) beszedése közvetlenül az Ügyfél által megjelölt bankszámla javára történjen.

Ez az eljárás lehetővé teszi azt, hogy az Ügyfél késedelem nélkül, közvetlenül a kibocsátótól kapja meg a hozamot.

Amennyiben az Ügyfél szelvényvágást igényel, azt a CODEX Értéktár Zrt. részére adott, erre irányuló írásbeli rendelkezéssel, a szelvények leadásának határidejét három nappal megelőzően kezdeményezheti.

A CODEX Értéktár Zrt. szelvényvágást napi maximum 15.000 darab szelvényre vállal.


Maradék osztalékszelvények őrzése
Az Ügyfél szelvényvágási rendelkezései során számos esetben előfordulhat, hogy az esedékes szelvényekhez csak az előző évek osztalékszelvényeinek levágása után lehet hozzáférni. Ezen szelvényekre a kibocsátó nem fizetett osztalékot és a legtöbb esetben nem hajlandó átvenni azokat. Néhány sürgős kiadás esetében pedig olyan rendelkezést ad az Ügyfél, hogy az összes lejárt szelvényt le kell vágni és csak később történik annak feltárása, hogy a levágott szelvények között van-e olyan, amire a kibocsátó teljesített osztalékfizetést.

A CODEX Értéktár Zrt. vállalja, hogy a részvényekről leválasztott, lejárt vagy nem lejárt osztalékszelvényeket elkülönítetten megőrzi és nyilvántartja.


Letéti és közgyűlési igazolás kiadása
A CODEX Értéktár Zrt. az Ügyfél megkeresése esetén az Ügyfél által nála letétbe helyezett nyomdai úton előállított részvényekről az Ügyfél, mint letevő javára szóló letéti igazolást vagy közgyűlésre szóló tulajdonosi igazolást állít ki és bocsát az Ügyfél rendelkezésére.

Az igazolásokat a CODEX Értéktár Zrt. vízjeles, hamisítás ellen védett, UV fény hatására lumineszkáló elemeket tartalmazó, a CODEX Zrt., mint értékpapírnyomda biztonsági értékpapír-grafikájával ellátott, sorszámozott biztonsági papírra nyomtatja.


Dematerializált értékpapírok számlavezetése
Amennyiben az Ügyfél dematerializált értékpapírok tulajdonjogát szerzi meg, a CODEX Értéktár Zrt. az Ügyfél javára értékpapírszámlát nyit és vezet, az erre vonatkozó rendelkezéseit teljesíti, illetve a számlán történt jóváírásról, terhelésről, illetve a számla egyenlegéről az Ügyfelet értesíti.


Értékpapír előállítási forma megváltoztatásakor a részvények begyűjtésének vagy kiadásának (részvénycsere) lebonyolítása
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) előírásai alapján a CODEX Értéktár Zrt. a nyomdai úton előállított értékpapír dematerializált értékpapírrá átalakítása és a dematerializált értékpapír nyomdai úton előállított értékpapírrá történő átalakítása esetén eljár az Ügyfél megbízása alapján. A CODEX Értéktár Zrt. a Tpt-ben minimális időtartamként megjelölt 60 nap alatt letétkezelőként és számlavezetőként a – jellemzően széles tulajdonosi körrel rendelkező - Kibocsátó társaság megbízása alapján a tulajdonosoktól az átalakításra kerülő nyomdai úton előállított részvényeket átveszi, begyűjti, a tulajdonosok által megjelölt értékpapírszámlákról adatot szolgáltat, illetve a dematerializált értékpapír nyomdai úton előállított értékpapírrá történő átalakítása esetén gondoskodik azok letéti őrzéséről.